hirdetés
2022. december. 08., csütörtök - Mária.
hirdetés

Rektort választ a Semmelweis Egyetem

Március 26-án tartja rektorválasztó szenátusi ülését a Semmelweis Egyetem.  A MedicalOnline információi szerint két jelölt méretteti meg magát: Szél Ágoston jelenlegi rektor és Merkely Béla, az egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának igazgatója.

Két érvényes pályázat érkezett a szaktárca által kiírt pályázatra, dr. Merkely Béla egyetemi tanáré és dr. Szél Ágoston rektoré. A kiírásra azért volt szükség, mert a jelenlegi rektor mandátuma 2015. június 30-án lejár. Lapunk úgy tudja, hogy míg Szél Ágoston – aki három éve a stabilitás és együttműködés programját hirdette meg – a többi közt az elért eredményeket, a megkezdett rendezési folyamatok folytatását és a visszarendeződés elkerülésének fontosságát hangsúlyozza, addig Merkely Béla a struktúraváltás és a fejlesztés mellett főként azt emeli ki 2018-ig szóló programjában, hogy nem mindegy, mi az esetleges megszorítás célja. Tény, hogy a jelenlegi gazdálkodási helyzet tarthatatlan  – írja, pályázatában –, ám nem mindegy, hogy ennek fókuszában a fiskális egyensúly rövidtávú megteremtésének szándéka áll, avagy a stratégiai fejlesztésből fakadó előremenekülés.

Szél Ágoston rektorsága kezdetén a működtetés területén a vártnál rendezetlenebb helyzetet talált. Nagy eredménynek tartja, hogy felülvizsgálták a nagy, átfogó szerződéseket, így összességében csökkentek a költségek és megszűntek a beszerzési szabálytalanságok. Ugyancsak nagy eredménynek tartja, hogy az elmúlt 3 évben új klinikák és tanszékek alakultak, így pl. létrejött a Genomika Medicina és Ritka Betegségek Intézete és a Ritka Betegségek Hálózata, a Sürgősségi Orvostani – Oxiológiai Tanszéki Csoport, a Mellkassebészeti Klinika és az Onkológiai Tanszék. Folytatódott az aneszteziológiai és intenzív terápiás ellátás centralizálása és integrálódott az egyetemmel az Országos Sztomatológiai Intézet is, valamint a rektor közbenjárására a Korányi projekthez 1,43 Mrd Ft extra forrást kapott az egyetem.

Információink szerint mindkét jelölt tiltakozik az egyetemi klinikák esetleges leválasztása ellen. Merkely úgy tartja: az ÁOK orvosképzési tevékenysége elválaszthatatlan a klinikáktól, az egyetem klinikai hálózatától, ezért határozottan ellenáll minden olyan törekvésnek, amely a klinikum kari oktatástól való leválasztását eredményezhetné. A jelenlegi rektor szerint meg kell tartani az önálló szakegyetemi státuszt Semmelweis nevével, és szükségesnek tartja a személyes felvételi meghallgatást. A tudományban Szél Ágoston a többi közt fejlesztené a kutatási infrastruktúrát, új innovációs alapot, kutatói portált hozna létre és támogatná a publikációt. A bővülő belső együttműködések és szinergiák kihasználását fontosnak véli; úgy tartja, hogy az elaprózott kutatócsoportok helyett sokkal hatékonyabban végezhetnek nemzetközi szintű kutatómunkát egységesebb, akár karokon átívelő kutatóhálózatokkal.

A rektor tervei között szerepel egy olyan innovációs klaszter létrehozása, mely az egyetemi kutatóműhelyek, a versenyképes magyar KKV-k, az egészségügy és az informatika nagy ipari szereplői kollaborációjának, közös fejlesztéseinek segítségével biztosítja a humánerőforrás- és technológia-megosztást a szereplők között. Segítené az egyetemi szférában a vállalkozói szemlélet megteremtését, a piacorientált kutatást. A Health 3.0 innovációs klaszter másik pillére a digitális egészségügy lenne, amely a mobil applikációk, a telemedicina, a nagy klinikai és genomikai adatbázisok nagy adathalmazának big data elemzésével hozhat új megoldásokat a betegellátás és az egészségügyi menedzsment területén, vallja a rektor, aki  szerint át kell gondolni az egyetem klinikai szerkezetét. A széttagoltság csökkentésében fontos szerep jut a Korányi projekt átadásának; a projektet szerinte maradéktalanul meg kell valósítani, hogy elkerülhető legyen a források visszafizetése. Az Ortopédiai Klinika beköltöztetésével csökken a külső telephelyek száma, ami költség megtakarítást és integrált betegellátást tesz lehetővé. A II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika eredeti helyére történő visszaköltözésével lehetőség nyílik a Pulmonológiai Klinika átköltöztetésére a Tömő utcai épületbe, és lehetőség nyílik a Ritka Betegségek Intézete számára fekvőbeteg ellátó részleg kialakítására is, ami hozzájárul a progresszív betegellátás körének kiszélesítéséhez, nemzetközi referencia központtá alakuláshoz. A klinikák átszervezése, elhelyezésének optimalizálása Szél Ágoston szerint 1-2 éven belül pozitív eredménnyel járhat.

Úgy tartja, a hiányzó diszciplínákat az egyetem falain belül kell megteremteni. A rektor a központi támogatáson túli forrásszerzésre keres új megoldásokat, és ezek közé sorolja a kintlévőségek felszámolását is. De növelné az egészségügyi ellátás teljesítményét, a működési hatékonyságot és folytatná a költségcsökkentést is. A bevételnövelést a nem OEP finanszírozott betegellátása révén is tervezi – nemzetközi biztosítótársaságokkal kötne szerződéseket járó- és fekvőbeteg ellátó tevékenységre, valamint olyan csúcstechnológiát használó diagnosztikai központok szolgáltatásaira szervezne külföldi betegeket, amelyekre a környező országokban is nagy a kereslet.

Szél Ágoston szerint nem igaz az a széles körben elterjedt felfogás, hogy az a jó vezető, aki sok szponzori pénzt, vagy ajándék-eszközt tud szerezni, olyan cég ugyanis nincs, amely hosszabb távon karitatív. Merkely Béla máshová helyezi a hangsúlyt: meggyőződése, hogy világos és átlátható érdekeltségi rendszer kialakításával lényegesen hatékonyabban működtethető az egyetem és annak öt kara. Merkely szerint meg kell teremteni a kutatás, az oktatás, és a betegellátás finanszírozásának különválasztását. A jelenlegi klinikaigazgató hisz a takarékos és ésszerű gazdálkodásban, az optimális struktúra kialakításában és a fejlesztésben, de vallja, hogy a szimplán fiskális szemlélet alkalmazása, a humánerőforrás akár csak kismértékű leépítése is negatív spirált indíthatna el, és súlyosan veszélyeztetné az egyetem betegellátó, oktatási és kutatási tevékenységét. A jelölt szerint folyamatos humánerőforrás-menedzsmentre van szükség, karcsúsítás pedig legfeljebb a központi adminisztratív apparátusban képzelhető el.

Merkely kiemelt fontosságot tulajdonít a klinikai vizsgálatok fokozott támogatásának, amit igény esetén az egyes klinikák részéről igénybe vehető központi, vagy tömbök szintjére decentralizált study-nurse hálózat létrehozásával is támogatna. Szerinte a méretgazdaságosság elvei alapján törekedni kell a stabil lábakon álló, robosztus, jelentős decentralizált bevétellel rendelkező klinikák, klinikai centrumok és tömbök kialakítására. A meglévő párhuzamosságokat és redundanciákat az ésszerűség határain belül azonban meg kell szüntetni. Merkely támogatja, hogy kísérleti jelleggel 24 órás járóbeteg szakambulanciát működtessen az egyetem a Szent Rókus Kórház területén, ha sikerül biztosítani annak OEP finanszírozását. Úgy tartja, minden klinikának jól körülhatárolt feladata és szakterületi kompetenciája kell, hogy legyen; s minden klinikának lennie kell(ene) legalább egy olyan betegellátási területének, amely a közép-kelet európai régióban is a legmagasabb színvonalon látja el a betegeket. Szerinte centralizáció javasolt a hematológiai, gasztroenterológiai, onkológiai, immunológiai és endokrinológiai ellátásban, valamint a sebészeti klinikák esetében is, ám szerinte stratégiai jellegű beruházásokat is meg kell valósítani, pl. Da Vinci sebészeti robotot kell beszerezni a Korányi projekt központi betegellátó épületébe.

Merkely Béla egyszerűsíteni kívánja az egyetemi szervezeti egységek mindennapi életét meghatározó adminisztratív folyamatokat, s a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő szintű egyetemi sportélet megteremtését tervezi. Ő is úgy tartja, a karokon átívelő, azok erősségeit integráló belső kutatási hálózatokat kell létrehozni. A forrásokat szerinte célszerű – amerikai egyesült államokbeli és skandináv minták alapján – egy egyetem körül kialakuló, az egyetemhez kötődő, de attól függetlenül működő, a piaci folyamatokra gyorsan reagálni képes tudásalapú gyógyszer, biotechnológiai és egészségipar kialakításának elősegítésével megteremteni. Ennek érdekében a többi közt mecénás rendszert alakítana ki az Alumni-programmal karöltve, s támogatná a vállalkozások által támogatott kutatói ösztöndíjak és grant-ek létrehozását is.

Úgy véli, egyetem közelében, azzal szorosabban együttműködő, de attól adminisztratíve független spin-off vállalkozások biztosíthatják hosszú távon az egyetemi K+F+I finanszírozását közvetlen és központi EU-s források lehívásával, egyetemi szabadalmak finanszírozásával, és mindezek kockázatának viselésével.  A forrásteremtésben előnyösnek tartaná a többi közt az idegennyelvű térítéses PhD-képzés létrehozását, valamint a külföldi költségtérítéses (devizatandíjas) oktatás volumenének növelését pl. az Egészségtudományi Karon – különösen a gyógytornász, ápoló szakokon, de indítana ilyen védőnő, optometrista, illetve egészségturizmus-szervező képzést is az Egészségügyi Közszolgálati Karral közösen.

Merkely Béla újra kívánja szervezni az egyetem Klinikai Központjának Tanácsadó Testületét. A jelenleg napi működési zavarokkal és strukturális válsággal küszködő klinikák versenyképességét és regionális pozícióit a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika sebészeti, belgyógyászati és képalkotó profiljainak fejlesztésénél bevált szakmai és egészségügyi menedzsment módszerekkel szeretné javítani. Úgy tudjuk, azt tervezi, hogy minden klinikának hat hónapon belül a Klinikai Központ segítségével ki kell dolgoznia stabilizációs, valamint rövid- és hosszútávú fejlesztési programját, amelynek alapelvei a gazdaságosság, a hatékonyságnövekedés, a progresszivitás, az akut ellátás arányának növelése, a forrásteremtés és a humánerőforrás-menedzsment. Amenyiben rektor lesz, önmaga és a Szenátus tevékenységének szakmai támogatására, a stratégiai jelentőségű előterjesztések előzetes véleményezésére létrehozná a Bölcsek Kollégiumát, amely a Semmelweis Egyetem korábbi tisztségviselőiből, nagy tekintélyű 60 év feletti oktatóiból és kutatóiból álló testület lenne.

Merkely 2014-ben végzett a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának Egészségügyi Menedzser mesterképző szakán. Diplomamunkájában azzal foglalkozott, ami szerinte „erősen kapcsolatba hozható a jövendőbeli rektor fő feladatával”: „Progresszivitás és szervezetfejlesztés, avagy hogyan lehet kitörni a menedzsment eszközeivel a költségvetési szűkösség determinációi közül?”.

Hogy végül is ki kap a munkára felhatalmazást, az március 26-án dőlhet el a rektorválasztó szenátusi ülésen. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Szenátus valamennyi tagja többségének szavazatával dönt a rektorjelölt személyéről, majd a javaslatot megküldi a fenntartónak.

 
MedicalOnline
a szerző cikkei

hirdetés
hirdetés

Könyveink