hirdetés
hirdetés
2021. november. 28., vasárnap - Stefánia.
hirdetés

Jogszabály értelmező az etikus gyógyszerpiaci magatartásért – válaszok

Tavasszal, május 19-én a „Zéró tolerancia – konferencia az etikus gyógyszerpiacért” címmel megrendezett eseményünkön résztvevő gyógyszeripari szakemberek számtalan kérdést intéztek a GYEMSZI-OGYI képviselőihez. Mivel a gyógyszerügyi hatóság szakértői nem minden esetben tudtak pontos választ adni, ezért csokorba gyűjtöttük az ott elhangzott kérdéseket, továbbá kör e-mailben arra kértük a konferencia hallgatóit, egészítsék ki saját kérdéseikkel a listát. Sokan érdeklődtek a válaszok iránt, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézetének sajtóosztályától szeptember 2-án kaptunk választ. 

A feltett kérdéseket ide kattintva olvashatja

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézetének munkatársai a gyógyszerismertetéssel kapcsolatos kérdésekre adott válaszaikat témakörönként csoportosításították.

I. „Közreműködő, előadó, segítő személyek”

Minden esetben a ténylegesen kifejtett tevékenység határozza meg, hogy az adott tevékenység ismertetési tevékenységnek minősül-e és szükséges-e bejelentett ismertető személy a folytatásához, függetlenül attól, hogy ki és milyen jogviszonyban vagy milyen beosztásban, milyen helyszínen végzi az adott tevékenységet. A rendezvényen résztvevő olyan személyek, akik a lebonyolításban segédkeznek, tehát például a rakodásban, pakolásban, és nem folytatnak ismertető tevékenységet, nem kell, hogy bejelentett személyek legyenek.

Azok a személyek akik lakosságnak vagy szakembereknek szóló ismertető anyagok eljuttatásában működnek közre, vagyis a postás szerepét töltik be (mint például egy futárcég alkalmazottja), nem kell, hogy bejelentett ismertető személyek legyenek.
A rendezvény programsorozatán belül külön kerülhet megrendezésre gyógyszerismertetés, tehát olyan előadás megtartása, amely egy adott termékre vonatkozik. A szervezés szempontjából az előadás ismertetési tevékenységnek minősül, tehát csak a jogszabályban meghatározott személyeknek szólhat, de az előadást tartó vagy létrehozó szakmai, tudományos munkát végző személy, aki a tudományos szabadság keretén belül fogalmazza meg ismereteit és osztja meg szakmai tapasztalatait a célközönséggel, nem tekinthető a Gyftv. szerinti ismertető személynek. Az előadó, illetve szerző ebben a minőségében tudományos tevékenységet folytat. Fontos kiemelni ezt azért is, mert a Gyftv. 13.§(3) bekezdésben foglaltak értelmében nem lehet ismertető személy, aki egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi tevékenység végzésére vagy abban való közreműködésre jogosító jogviszonyban áll, mivel összeférhetetlenség állna fenn vele szemben. Az általa megfogalmazott tartalom a saját tudományos szabadsága keretén belül kerül megalkotásra. Fontos azonban megjegyezni, hogy az adott gyógyszerre vonatkozó állításainak meg kell felelniük a Gyftv. és a Rendelet gyógyszerismertetésre vonatkozó követelményeinek.

Ismertetésnek minősülnek többek között az alábbi tevékenységek:

– A rendelésről, használat betanításáról vagy forgalmazásra jogosult személyeknek (a továbbiakban: szakembereknek) szóló anyagok

– Gyógyszerismertetést végzők találkozói a szakemberekkel

– Ellátás gyógyszermintával

– Rendezvények támogatása

– Rendezvényen való részvétel támogatása

– Direkt levél marketing (direct mail) kampány

Figyelem! A felsorolás nem teljes körű, egy adott eset összes körülményét figyelembe véve más is minősülhet ismertetési tevékenységnek a ténylegesen kifejtett tevékenység alapján.

Nem minősül ismertetési tevékenységnek többek között:

– Köszöntés, köszöntő beszéd, bevezető

– Logisztikai segítség

– Egy adott termékre vonatkozó információkérésre adott konkrét válasz

– Mellékhatás bejelentés

– Futár, postás tevékenysége

Figyelem! A felsorolás nem teljes körű, egy adott eset összes körülményét figyelembe véve más is minősülhet így a ténylegesen kifejtett tevékenység alapján.

 

II. „Akik nem kommunikálnak egy árva szót sem”

Az ismertetés lényege, hogy ennek során megfelelő képzettséggel rendelkező természetes személy közreműködésével olyan szakembereknek szóló reklámanyagok kerüljenek átadásra, amelyek alkalmasak a szakember szakvéleményét egy adott gyógyszer hatásosságával, alkalmazhatóságával kapcsolatban befolyásolni. Az ismertetés célja a megfelelő szakképzettség birtokában értelmezhető és alkalmazható információk átadása, amely során szükséges a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy közreműködése, közvetítése.
A szakemberek rendelési szokásainak, gyógyszerek hatásosságáról alkotott véleményének befolyásolására, megváltoztatására alkalmas személyes találkozó, valamint e-mail váltás, vagy elektronikus úton zajló interaktív kommunikáció ismertetésnek minősül, ezért nyilvántartásba vett gyógyszerismertető személy közreműködésével történhet. Kizárólag így biztosítható a szakmaiságnak és a jogszabályoknak való megfelelés. 

Nem életszerű, hogy a gyógyszer gyártója, forgalmazója vagy meghatalmazott képviselője kizárólag fogyasztók számára készített, vény nélkül is kiadható gyógyszerekről szóló reklámanyagokat vagy kizárólag egy árlistát ad át személyesen a rendelésre jogosult részére, és másról nem esik szó.

Személyes találkozó során feltételezhető a gyógyszerismertetés is, mivel a forgalmazásra jogosult vagy annak képviselője által kifejtett tevékenység mögött fellelhető a rendelés, fogyasztás ösztönzésére irányuló érdek. Olyan tevékenység kifejtése, amely nem tartozik az ismertetés körébe, nem indokolja önmagában a rendelésre jogosulttal való személyes találkozót. Személyes találkozó esetén mindig feltételezhető a befolyásolási szándék, amely csak a jogszabályokban meghatározott feltételekkel érvényesíthető szabályosan.

A fent kifejtettek alapján és a vonatkozó jogszabályok értelmében a gyógyszer gyártója, forgalmazója vagy meghatalmazott képviselője, akinek a vényköteles termékek rendelésének ösztönzése is az érdekében áll, akkor tanúsít jogkövető magatartást, ha a szakembert ismertetés keretében keresi fel, és szakembereknek szóló tájékoztatók átadásával kívánja befolyásolni, míg a fogyasztók ösztönzését a fogyasztóknak szóló reklámanyagokkal kívánja elérni.

III. „Természetbeni támogatás”

A természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történő részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülő indokolt és elkerülhetetlen kiadások (így különösen utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fedezetére szolgálhat.

„Ésszerű mértékű támogatás”

Olyan szakmai és tudományos vagy oktatási célokat szolgáló rendezvények és programok, amelyek támogatásának mindenkor ésszerű mértékűnek és a rendezvény tudományos célkitűzéseihez képest alárendeltnek kell lennie.

A szakmai rendezvény támogatás-összeghatárának megengedhetősége esetről-esetre, mindig az adott ügyre vonatkoztatva határozható meg azzal, hogy a támogatás csak akkor minősülhet ésszerűnek, ha a meghirdetett rendezvény egy főre eső összege külföldön és Magyarországon egyaránt nem haladja meg a minimálbér havi összegének 5%-át. A Gyftv. nem enged különbséget tenni a helyszínekre vonatkozóan, mivel az értékhatár megállapítása egységes. A rendezvényen résztvevők 1 főre eső ellátás összege mindig ugyanannyi, függetlenül a résztvevők létszámától. A kisebb létszámú rendezvényen és a nagyobb rendezvényen is csak a Gyftv-ben meghatározott mértékű lehet a vendéglátás 1 főre jutó összege.

„Szakmai rendezvény támogatása”

A rendezvények ’támogatása’ kifejezés alatt azon tevékenységek összességét kell érteni, amelyeknek végső célja és egyben eredménye is az adott rendezvény megvalósulása, akár saját, akár más általi szervezéssel, létrehozással vagy egyéb módon, továbbá a rendezvényen részvételi lehetőség biztosítása, akár költségtérítéssel, költség megelőlegezéssel vagy ingyenessé tétellel.

A nevezett tevékenységeknek végső eredménye ugyanaz; a szakmai rendezvény megvalósulásának támogatása közvetlenül vagy közvetetten, pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulással. Tehát a saját szervezésű szakmai rendezvény is a Gyftv. hatálya alá esik, így a bejelentési kötelezettség is vonatkozik rá. Értelemszerűen a más által szervezett rendezvény helyszínét nem tudja a támogató megváltoztatni, azonban a rendezvény támogatása vagy a részvétel támogatása csak akkor indokolt és megengedett, ha a rendezvény valóban szakmai, tudományos célból jön létre. Fontos, hogy minden esetben a körülmények értékelését követően határozható meg, hogy az adott rendezvény helyszíne indokolt-e. Amennyiben valós és ésszerű indokok alapján választanak helyszínt egy rendezvénynek, az egyben szabályos is.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések célja, hogy a szakmai rendezvények ténylegesen tudományos, szakmai vagy oktatási célból jöjjenek létre, továbbá hogy megakadályozza a szakmaiságtól való eltávolodást, és a tisztán jutalmazási célok megvalósítását.

„Rendezvény végrehajtásához szükséges tanácsadói szerződés”

A tanácsadói szerződések megbízási szerződések. A megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni a megbízó érdekének megfelelően. A tanácsadó általában olyan speciális tudásanyaggal, tapasztalattal rendelkezik, ami - mint szolgáltatás - a megbízó érdekében áll. Tekintettel a fentiekre, tanácsadói szerződés keretébe beletartozhat mind a rendezvényen előadás tartására való felhívás, mind pedig a rendezvény szervezőjével kötött szerződések.

A megrendelés, annak visszaigazolása, illetve a teljesítés igazolása - amennyiben azok nem minősülnek írásbeli szerződéseknek -, ugyanúgy bekérhetőek a GYEMSZI-OGYI által - a hatáskörébe tartozó ismertetés ellenőrzés során - a teljesítési időpont, felelősségi körök elhatárolása és egyéb, az ellenőrzéssel kapcsolatban felmerült kérdések tisztázása érdekében, a tartalom szerinti megítélés alapján.

Tekintettel arra, hogy a hatóság a hatósági ellenőrzés keretében az ügyféltől jogszabályban, személyes adatok tekintetében törvényben meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet, vagy helyszíni ellenőrzést tarthat, valamint arra, hogy jogszabály időszakos vagy folyamatos adatszolgáltatási kötelezettséget és folyamatos helyszíni ellenőrzést is elrendelhet, illetve arra, hogy a Gyftv. 14.§(12) bekezdésének b) pontja szerint az ismertetési tevékenységet folytatónak mint ügyfélnek - az ismertetési tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentéséhez - csatolnia kell a rendezvény végrehajtásához szükséges tanácsadói szerződés másolatát, tekintet nélkül a vele szerződést kötő fél hozzájárulására vagy hozzájárulásának hiányára.

A GYEMSZI-OGYI a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 17.§(1) bekezdése alapján a hatósági eljárás tartama alatt - különösen az iratokba való betekintés engedélyezésénél, a tárgyalás során, a döntés szerkesztésénél és a döntésnek hirdetményi úton való közlésénél - gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

„Helyszín szükségességét alátámasztó indok”

A Gyftv. 14.§(5) bekezdésében foglaltak szerint egy adott helyszínen rendezvényt támogatni, illetve egy adott helyszínhez kötött rendezvényen való részvételt támogatni csak akkor lehet, ha a rendezvény tárgyát képező vagy céljához szükséges erőforrások vagy szakértelem kizárólag e helyszínen állnak rendelkezésre, vagy azok más, a résztvevők munkahelyéhez közelebbi helyszínen való biztosítása aránytalan többletköltséggel járna. A helyszín szükségességét támasztó indok mindig az adott ügy vonatkozásában, egyedi körülményeinek ismeretében állapítható meg, illetve fogadható el.

„Gyftv. hatálya „

A Gyftv. 12.§-ában foglalt rendelkezéseket - annak (6) bekezdése szerint - a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ismertetési tevékenységnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató által határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására is alkalmazni kell.

Tekintettel a fentiekre, egy cégcsoporthoz tartozó vállalkozásra csak akkor nem terjed ki a Gyftv. hatálya, ha sem gyógyszerforgalmazást, sem gyógyszerismertetési tevékenységet nem végez Magyarországon.

A Magyar Köztársaság területén kifejtett, a Gyftv. hatálya alá tartozó ismertetés, illetve kereskedelmi gyakorlat esetén alkalmazni kell a Gyftv. rendelkezéseit, akkor is, ha nem magyar állampolgár vagy külföldön nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet fejti azt ki.

Magyarországon tevékenységet folytató szakember, tehát magyarországi egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi tevékenység végzésére, abban történő közreműködésre jogosító jogviszonyban álló személy (rendelésre jogosult) külföldön vagy Mo-n szervezett rendezvényen való részvételének támogatása a Gyftv. hatálya alá tartozó tevékenységnek minősül.

„Adatbejelentési kötelezettség teljesítésének formája és kapcsolattartó személy”

Az adatbejelentési kötelezettséget az ismertetési tevékenységet folytató a Ket. szerinti általános kapcsolattartási szabályok szerint írásban postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján teljesíti, egészen addig, míg a GYEMSZI-OGYI létre nem hoz a honlapján egy - díjmentes, bárki számára hozzáférhető -, az adatok bejelentésére és nyilvántartására szolgáló elektronikus felületet.
Az adatbejelentést a GYEMSZI-OGYI címére (1051 Budapest, Zrínyi u. 3.) kell továbbítani.

„30 napos határidő”

A Gyftv. által előírt 30 napos határidő betartása kötelező; amennyiben a bejelentésben foglalt adatokban változás történik, a változást haladéktalanul, tekintet nélkül a 30 napos határidőre, be kell jelenteni.

Amennyiben a támogatás iránti igény a rendezvény kezdő időpontját megelőzően kevesebb, mint 30 nappal korábban keletkezik, a tudomásszerzést követően haladéktalanul be kell jelenteni egy igazolási kérelem előterjesztésével, amelyben meg kell jelölni a határidő elmulasztásának indokait.

„A változásokkal kapcsolatos bejelentések”

A szakmai rendezvénnyel, tanfolyammal összefüggésben nyújtott támogatással kapcsolatos bejelentés tartalmában bekövetkező változások kezelésére a Gyftv. 12.§(3) bekezdésében foglalt, ismertetési tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentésének tartalmában bekövetkező változásokra vonatkozó szabályok alkalmazandók, így a bejelentésben részletezett adatokban történt változást haladéktalanul be kell jelenteni a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek.

Tekintettel a fentiekre, a Gyftv. által előírt 30 napos határidő betartása kötelező; amennyiben a bejelentésben foglalt adatokban változás történik, a változást haladéktalanul, tekintet nélkül a 30 napos határidőre, be kell jelenteni.

„Bejelentési kötelezettség tartalma”

A Gyftv. 10.§(11) bekezdése értelmében a rendezvényen való részvétel támogatását kell bejelenteni az a), b), c), e) pontok szerinti adattartalommal. Továbbá a rendezvényen való részvétel támogatása esetén a Gyftv. 10.§(12) bekezdés a) pont szerinti dokumentumokat kell benyújtani.

Rendezvény végrehajtásában való közreműködés esetén a Gyftv. 10.§(12) bekezdés b) pont szerint, az olyan szerződéseket kell bejelenteni, amelyek tartalmukat tekintve előadás készítése, tartása céljából szakemberekkel kötött (megbízási) szerződések, valamint a rendezvény szervezőjével kötött szerződések, függetlenül attól, hogy milyen elnevezést használnak a megszövegezés során.

A Gyftv. 10.§(13) bekezdése értelmében a rendezvények támogatását kell bejelenteni, mégpedig a közvetlen és a közvetett, a pénzbeli és nem pénzbeli támogatást egyaránt.

„Gyftv. 10.§(13) bekezdés szerinti ’az általa juttatott forrás’, ’általa támogatott rendezvény’”

A Gyftv. 10.§(13) bekezdésében foglaltak szerint az ismertetési tevékenységet folytatónak be kell jelentenie az általa támogatott rendezvényre vonatkozó adatokat, a rendezvény időpontját 30 nappal megelőzően. Amennyiben a támogatás nem közvetlenül valósul meg, hanem valamely személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet, például alapítvány közbeiktatásával, tehát azon keresztül történik, akkor ezt a támogatást is be kell jelenteni. Ha az ismertető személy nem a rendezvény szervezőjének adja közvetlenül a támogatást, hanem valaki másnak, aki egyéb tevékenységei mellett a Gyftv. hatálya alá tartozó szakmai rendezvényeket is támogat, akkor ezt a támogatást is be kell jelenteni. Ilyen értelemben beszélhetünk a közvetlen és a közvetett támogatásról, amelyek a bejelentési kötelezettség hatálya alá esnek.

„A pénzbeli és a nem pénzbeli támogatások”

Nem tesz a jogszabály különbséget, tehát kiterjed a bejelentési kötelezettség a pénzbeli és nem pénzbeli támogatásokra egyaránt.

IV. „ Ismertető személy közreműködése szükséges”

A gyógyszer forgalmazására jogosult vagy képviselője által kifejtett bármilyen tevékenység (kereskedelmi gyakorlat), amely alkalmas arra, hogy a saját gyógyszereinek rendelését ösztönözze, szakembereknek szóló ismertetésnek minősül, mivel mindig feltételezhető a fogyasztás növelésének érdeke. Fontos, hogy ez a terület szabályozottan és ellenőrzötten működjön a szakmaiság elsődlegességének megőrzésével. Az ismertetés során átadott információnak mindig pontosnak, ellenőrizhetőnek és naprakésznek kell lennie, azért hogy a rendelésre, forgalmazásra valamint betanításra jogosult véleményt alkothasson az adott gyógyszerről. Többek között ezért is fontos a megfelelő szakképesítéssel rendelkező természetes személy, a bejelentett ismertető személy közreműködése, amikor interaktív kapcsolat (kérdés-válasz) jön létre bármilyen felületen keresztül. Az információk átadása sokféleképpen történhet, így például e-mailben, online fórumon kommunikálva. Ezek a tevékenységek a tartalmuktól függően ismertetésnek minősülnek, és szükséges az ismertető személy közreműködése. Fontos, hogy a felmerülő szakmai kérdések megválaszolására nyilvántartásba vett ismertető személy közreműködésével kerüljön sor, így biztosított, hogy az átadott információk esetében érvényesüljenek a jogszabályokban rögzített feltételek. Tehát a válasz e-mail-t bejegyzett ismertető személy készíti és írja alá, vagy a fórumon bejegyzett ismertető személy válaszol a feltett szakmai kérdésekre.

„Felelősségi kérdések”

Az átadott információk tartalmáért, azok helyességéért, a Gyftv. 18.§ értelmében az felel, akinek végső soron az adott gyógyszer értékesítése, a fogyasztás ösztönzése érdekében áll, akkor is, ha a tevékenység végzésével mást bízott meg, de az ismertető személyre vonatkozó, vagy az ismertetési tevékenységet folytatóra vonatkozó szabályok megszegésért az ismertetési tevékenységet folytató, illetve az ismertető személy felel. Tehát az online fórumon megjelenő tartalomért felelős az is, akinek az eladás ösztönzése az érdekében áll. A Gyftv. és a Rendelet azon szabályai esetében felelős kizárólagosan a jogszabálysértésért az ismertető személy, illetve az ismertetési tevékenységet folytató, amelyeknél kifejezetten nevesítve van, mint a kötelezettség alanya. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy minden esetben a körülmények értékelését követően lehet csak megállapítani a felelősséget.

„Nem szükséges ismertető személy közreműködése”

Azokban az esetekben, amikor nem jön létre aktív kapcsolat, hanem csak megjelenik az adott tartalom, amely szakembereknek szól, akkor a jogszabályi feltételeknek teljesülniük kell (pontos, igazolható naprakész, lezárás dátuma stb.), de nem szükséges ismertető személy közreműködése, például szakmai publikáció megküldése vagy honlapon adott információ megjelenítése esetén. Az ilyen módon átadott, illetve megjelenített tartalom ismertetésnek minősül a tartalomtól függően, ezért az ismertetési tevékenységet be kell jelenteni a folytatónak a gyógyszerészeti államigazgatási szervnél, de ezekhez például nem szükséges ismertető személy közreműködése.

„Indikáción túli gyógyszerrendelés (off-label)”

Indikáción túli gyógyszerrendelés (off-label) a Gytv. 25.§(8) bekezdése értelmében a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélyével lehetséges, minden esetben egyedi elbírálást követően. Valamennyi, gyógyszerre vonatkozó kereskedelmi kommunikációnak, így az ismertetés során átadott információnak is összhangban kell lennie a betegtájékoztatóban és a gyógyszer alkalmazási előírásában foglaltakkal. Tehát ismertetés során nem adható át off-label információ. Indikáción túli gyógyszerrendelés elbírálása és nyilvántartása kizárólagosan a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek a hatáskörébe tartozik. A GYEMSZI-OGYI honlapján közzéteszi a gyógyszer azonosító adatait, valamint az engedélyezett vagy elutasított indikációt, a véleményező szakmai kollégium javaslatát is, amelyből a szakembereknek van lehetőségük tájékozódni.

„Szakmai és promóciós célzatú információnyújtás”

A Gyftv. kereskedelmi kommunikációra vonatkozó rendelkezései értelmében ismertetést és fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatot különböztetünk meg. A Gyftv. 12.§ szerint a szakmai vagy promóciós célzatú „orvosnak irányuló információnyújtás” ismertetésnek minősül.

„Ajándékok, kedvezmények, nyereményjátékok

A gyógyszertárban gyógyszer, tápszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek kiszolgálása, továbbá a gyógyszerészi gondozás igénybevétele nem adhat alapot más gazdálkodó szervezettől igénybe vehető kedvezményre, ajándékozásra.
A Gyftv. gyakorlatilag az ajándékozás valamennyi formáját kizárja, akár az orvos, akár a gyógyszerész, akár közvetlenül a forgalmazó (vagy bármely más gazdálkodó szervezet) adná az ajándékot. Ajándéknak tekinthető a nyereményjátékban való részvétel lehetősége is, a Gyftv. egyaránt tiltja ennek minden közvetlen vagy közvetett formáját is. A meghatározott mennyiségű termék vásárlásával összefüggő ajándékozás azért is tilos, mert egyértelműen a termék fogyasztására ösztönöz.

Tilos továbbá a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek, tápszerek és gyógyászati segédeszközök beteg által fizetendő térítési díjának a kiszolgáltató által bármilyen közvetlen vagy közvetett formában (ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, kupon, pontgyűjtés alapú kedvezmény útján vagy más hasonló módon) történő csökkentése, átvállalása, elengedése, vagy ahhoz bármilyen előnyök kötése. Az orvos által átadott, kedvezményre jogosító kártyával is megvalósul közvetett formában a térítési díj csökkentése.

A társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszerek kiszolgáltatása esetén adott bármilyen kedvezmény - az árkedvezmény kivételével - kizárólag a gyógyszertárban nyújtott gyógyszerészi gondozás igénybevételére használható fel.

„Csekély értékű ajándék és ÁFA”

A csekély értékűnek minősülő ajándékkal kapcsolatban a Gyftv. egyértelműen fogalmaz, tehát egyedi, az általános forgalmi adót is tartalmazó értéke, ilyen érték hiányában pedig az általános forgalmi adóval együtt számított beszerzési ára vagy előállítási költsége nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5%-át.

„Ajándék adása nem személynek, hanem gazdasági társaságnak”

A rendelésre és forgalmazásra jogosultnak ajándék (a Gyftv-ben megfogalmazott, csekély értékű ajándékokra vonatkozó kivételekkel) még akkor sem adható, ha a rendelésre és forgalmazásra jogosult személy gazdasági társaság tagja, mivel ez – figyelembe véve például az egyszemélyes gazdasági társaságként működő háziorvosi praxisokat – mindenképpen ellentétes lenne a jogalkotói szándékkal.

„Gyógyító tevékenységgel összefüggő ajándéktárgyak”

A teljes felsorolás nem lehetséges, de például a spatula, vénaszorító, pupillalámpa, írószer, szappan, törülköző, jegyzettömb, papírtörlő, zsebkendő a gyógyító tevékenységgel összefüggő ajándéktárgy lehet, ezek az orvos rendelőjében felhasználhatók, ezért ajándékba adhatók, amennyiben a csekély érték előírásának is megfelelnek. Az ajándékok készülhetnek a céges arculatnak megfelelően, szerepelhetnek rajtuk reklámszlogenek, illetve terméknevek.

Amennyiben az ajándékokon részletes termékinformációkat tüntetnek fel – például egy jegyzettömb vagy naptár esetében ez lehetséges –, akkor a fokozottan kell ügyelni a gyógyszerismertetés során átadott információkra vonatkozó szabályok betartására (pontosság, igazolhatóság, naprakészség, eredetihez hű forma, dokumentum lezárása stb.), mivel ebben az esetben a gyógyszerismertető brosúrákkal azonos elbírálás alá esik az ajándéktárgy.

Teljes körű tájékoztatás a konkrét reklámanyagok ismerete nélkül nem adható.

„Rendelésfelvétel a gyógyszertárakban”

A gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás biztosítására irányuló tevékenység (készletek ellenőrzése, rendelésfelvétel) nem tartozik a Gyftv. 12.§-ban felsorolt tevékenységek közé, továbbá a Gyftv. 3.§11. c) pont értelmében a kereskedelmi árlista nem minősül reklámnak sem, feltéve, hogy nem tartalmaz a gyógyszer hatásával, gyógyászati segédeszköz alkalmazásával kapcsolatos állítást.

MedicalOnline
a szerző cikkei

cimkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés

Könyveink