hirdetés
2021. szeptember. 25., szombat - Eufrozina, Kende.
hirdetés

Sérül a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatáshoz való joga

Ha egy gyermek hosszú kórházi ellátásra szorul, de közben nem szeretne az iskolában sem lemaradni, akkor ma nagyon kevés helyen tud hozzájutni a szükséges oktatáshoz – tárta fel az alapjogi biztos átfogó vizsgálata.

Dr. Kozma Ákos ombudsman ezért ajánlással fordult a szaktárcához, hogy vizsgálja felül a tartósan kórházban gyógykezelt gyermekek oktatására vonatkozó szabályokat, és biztosítsa az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

A Magyar Pedagógiai Társaság beadványában a tartós kórházi gyógykezelt gyermekek oktatáshoz való jogának érvényesülése kapcsán kérte a biztos vizsgálatát. A beadvány nyomán hivatalból indult átfogó vizsgálat, amely során az ombudsman részletes tájékoztatást kért az érintett iskoláktól és kórházaktól, ezt követően az egészségügyért és oktatásért felelős emberi erőforrások miniszterétől. A vizsgálat feltárta, hogy a jogbiztonság követelménye több okból is sérül. A jogszabály eleve nem rögzíti ugyanis a tartós gyógykezelés fogalmát, így azt, hogy mennyi az az idő, amelytől "tartós" a kezelés. Nincs világos iránymutatás arra nézve sem, hogy mikor jogosult a kórházban kezelt gyermek az ottani oktatás igénybevételére.

A jelentés szerint a gyakorlatban az ad hoc megoldások alkalmazása, az oktatási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó belső szabályozás és a külső iskolával való együttműködési megállapodás hiánya, a hivatalos eljárásrend és dokumentáció hiányosságai szintén aggályosak a jogbiztonság szempontjából. Akadályozza a szolgáltatás igénybevételét, ezzel a tartósan kórházban tanuló gyermekek oktatáshoz való jogával összefüggő visszásságot okoz, hogy a vendégtanulói jogviszony nem megfelelő módon szabályozott, a szülők és a gyermekek pedig erről a lehetőségről nem kapnak megfelelő tájékoztatást, ezért maguknak kell utánajárniuk a lehetőségeknek.

A jelentés ugyancsak rámutatott, hogy a tartós gyógykezelt gyermekek számára biztosított oktatás háttere sem biztosított: a kórházakban és klinikákon nyújtandó oktatás személyi feltételei hiányoznak. Kiderült, hogy számos tartósan beteg gyermekcsoport, így a középiskolai tanulók, a sajátos nevelési igényű tanulók, az óvodások az oktatáshoz egyszerűen nem tudnak hozzáférni. Az oktatáshoz való joggal kapcsolatban ugyancsak visszásságot okoz és a jogsérelem közvetlen veszélyét eredményezi, hogy nincs külön sajátos pedagógiai és egészségügyi ismereteket átadó kórházpedagógusi képzés.

A jelentés hangsúlyozta, hogy a tartós gyógykezelt gyermekek oktatása számos alapvető problémával küzd. A szabályozás rugalmatlansága, illetve hiányosságai oda vezetnek, hogy az érintett tanulók oktatására egyáltalán nem, vagy nem a jogszabályban meghatározott módon kerül sor. Ez pedig jelentős hatással van az érintett gyermekek tanulmányi előmenetelére és tudásának értékelésére. A biztos rámutatott, hogy az eleve visszás helyzeten nem segít a 2019. szeptember 1-jétől hatályos Emmi-rendelet kiforratlan szabályozása sem. Eszerint a tanuló egyéni munkarend keretében teljesíti tankötelezettségét, ha szakorvosi vélemény alapján részesül tartós gyógykezelésben.

A biztos felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy jogszabályban határozzák meg a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek jogosulti körét. Javasolta, hogy tegyék egyértelművé a szakorvosi vélemény alapján tartós gyógykezelésben részesülő gyermekek egyéni munkarendjének létrehozását szabályozó eljárásrendet. A szabályozás reformját követően pedig a gyakorlati oldalon kezdeményezte, az érintett gyermekek oktatása kapcsán a személyi, illetve tárgyi feltételrendszer felmérését, a gyógykezelt gyermekek oktatását biztosító eljárásrend kialakítását, az oktatás körülményeinek megteremtéséhez szükséges intézkedések megtételét. A minisztert a biztos felkérte arra is, hogy dolgozzák ki a kórházpedagógiai tevékenységre vonatkozó külön képzést és munkavégzés minőségi követelményeit. Kezdeményezte végül egy olyan tartalmú tájékoztató anyag összeállítását, amely segíti a szülőket, tanulókat a vendégtanulói jogviszony tartalmának és feltételeinek jobb megismerésében.

hirdetés

Könyveink