hirdetés
2022. július. 01., péntek - Tihamér, Annamária.
hirdetés

 

Ünnepi köszöntők, díjátadás a Magyar Tudomány Ünnepén

Ünnepi köszöntőkkel, díjátadással kezdődött meg a 2020-as Magyar Tudomány Ünnepe. Az idei programsorozat mottója: Jövőformáló tudomány.

Eötvös József-koszorú

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos életműve elismeréseként Eötvös József-koszorúval tüntette ki

Hegedűs Istvánt, a műszaki tudomány doktorát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék professor emeritusát a vasbeton tartószerkezetek analízise, tervezése és szakértése témakörében kifejtett iskolateremtő munkássága, a doktoranduszi és posztdoktori kutatást támogató, illetve nevelőmunkája, továbbá példamutatóan sikeres kutatói-oktatói életpályája elismeréseként;

Nagy Gézát, a kémiai tudomány doktorát, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézet Általános és Fizikai Kémia Tanszék professor emeritusát a kémiai szenzorok fejlesztése, valamint az elektrokémia alapvető fontosságú folyamatainak feltárása terén elért kiemelkedő eredményei elismeréseként;

Nagy Imrét, az MTA doktorát, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék professor emeritusát nehezen hozzáférhető anyagok világirodalmi kitekintésű műfajtörténeti alapossággal és filológiai gondossággal elvégzett feldolgozása, számos színház- és drámatörténeti felfedezés, valamint új összefüggések bizonyítása elismeréseként;

Neményi Máriát, az MTA doktorát, a Társadalomtudományi Kutatóközpont vezető kutatóját a többség-kisebbség viszonya, identitásformálódások, etnikai és nemi diszkrimináció, egészség- és oktatásszociológia, családszociológia, illetve a gyermekvédelem terén folytatott kutatási tevékenysége, publikációi, valamint kiemelkedő minőségű és mennyiségű szakmai-közéleti szerepvállalása elismeréseként;

Szabad Jánost, a biológiai tudomány doktorát, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Biológiai Intézet nyugalmazott intézetvezető professzorát, professor emeritust a Szegedi Biológiai Kutatóintézet Drosophila-fejlődésgenetikai tudományos iskolájának megalapításáért, a korai egyedfejlődést irányító anyai hatás genetikája és az embrió fejlődése során lejátszódó sejtbiológiai jelenségek vizsgálatában elért eredményeiért, kiemelkedő iskolateremtő tevékenységéért;

Szenci Ottót, az MTA doktorát, az Állatorvostudományi Egyetem Szülészeti Tanszék és Haszonállat-gyógyászati Klinika professor emeritusát, egyetemi tanárát a klinikai állatorvos-tudományok, a nagyállat-szülészet és a szaporodásbiológia, azon belül a magzati és elléskori mortalitás klinikopatológiája terén végzett kutatásaiért, az ultrahangvizsgálatok pontosságát befolyásoló tényezők tisztázásáért, valamint Magyarországon egyedülálló kutatói műhely létrehozásáért;

Szőkefalvi-Nagy Zoltánt, a fizikai tudomány doktorát,a WIGNER Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet kutató professor emeritusát magfizikai mérések úttörő módon való alkalmazásáért szilárdtest-fizikai és biológiai kutatási feladatok megoldása, valamint a kulturális örökség védelméhez kapcsolódó vizsgálatok során, továbbá kiemelkedően sikeres, nemzetközileg is elismert eredményeiért.

Szily Kálmán-díj

A Szily Kálmán-díjat a Magyar Tudományos Akadémia elnöke alapította az igazgatási és kutatásszervezési feladatok során kiváló munkát végző személyek elismerésére, példamutató teljesítményük jutalmazására. A díj átadására 2020-ban tizedszer került sor. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke Szily Kálmán-díjat adományozott

Dr. Szabó Annamáriának, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Elnöki és Alelnöki Titkárság elnöki vezető szakértőjének az Akadémia és a Titkárság érdekében elhivatottsággal és magas szakmai színvonalon végzett vezetői, igazgatási és szervezési munkája, több kiemelt akadémiai projekt sikeres koordinálása, valamint a külső szervezetekkel folytatott tárgyalások eredményes lezárását elősegítő, asszertív és diplomatikus közreműködése elismeréseként.

Wigner Jenő-díj

A Paksi Atomerőmű Zrt. és a Wigner Jenő-díj Kuratóriuma Wigner Jenő-díjat adományozott

Biró Tamás Sándornak, a fizikai tudomány doktorának, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet igazgatóhelyettesének az elméleti nagyenergiás mag- és részecskefizika, azon belül a relativisztikus nehézion-fizika területén elért nemzetközileg is jelentős eredményeiért, valamint az oktatásban való aktív részvételéért, miáltal a jövő atomenergetikában dolgozni kívánó mérnök-fizikusai a legmagasabb szintű képzést kaphatják az anyag szerkezetének és elemi építőköveinek fizikájában.

Bruckner Győző-díj

A Richter Gedeon Nyrt. és a Magyar Tudományos Akadémia által alapított Bruckner Győző-díj Kuratóriumának döntése alapján a 2020. évi Bruckner Győző-fődíj kitüntetettje

Somsák László, az MTA doktora, egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Kémiai Intézetének volt igazgatója, a Szerves Kémiai Tanszék korábbi vezetője a biológiailag aktív szénhidrátszármazékok tervezése és előállítása, valamint a szénhidrátkémiai szintézismódszerek kifejlesztése területén elért kiemelkedő eredményeiért.

A 40 éven aluli kutatók számára kiírt Bruckner Győző-díjat

Kupai József PhD, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszékének egyetemi adjunktusa nyerte el az organokatalizátorok szintézise, alkalmazása és visszaforgatása területén elért kiváló eredményeiért.

Pungor Ernő-díj

A Magyar Tudományos Akadémia Pungor Ernő örököseinek közérdekű kötelezettségvállalása alapján Pungor Ernő kémikus, akadémikus, a hazai és nemzetközi tudományos élet kiemelkedő alakja emlékének méltó megőrzésére Pungor Ernő-díjat alapított.

A Pungor Ernő-díj Kuratóriumának döntése alapján a 2020. évi díjat

Horváth Krisztián PhD, a Pannon Egyetem Analitikai Kémia Intézeti Tanszékének egyetemi docense kapta a folyadék-kromatográfia retenciós elméletének kidolgozása és alkalmazása területén elért eredményeiért.

Mikó Imre-díj

A kuratórium a Magyar Tudomány Ünnepén a magyar vasút fejlesztése területén végzett kiemelkedő eredmények elismerésére a Magyar Tudományos Akadémia által a MÁV Zrt. kötelezettségvállalása mellett létrehozott Mikó Imre-díjat, valamint a díj mellé a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány Mikó Imre-emlékplakettjét adományozta

életmű kategóriában

Nagy Vince PhD okleveles gépészmérnöknek, a Széchenyi Egyetem nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docensének a magyar vasút vezető szakembereinek képzésében végzett magas szintű munkája, műszaki, tudományos kutatói, szakértői, valamint a vasútgépész szakterületen nyújtott eredményes gyakorlati tevékenysége elismeréseként.

Jermy Tibor-díj

A Magyar Tudományos Akadémia Jermy Tibor akadémikus végakarata szerint, a Biológiai Tudományok Osztályának kezdeményezésére 2017-ben Jermy Tibor-díjat alapított. A díj olyan fiatal, tehetséges biológus egyetemi hallgatók és kutatók számára ítélhető oda, akik elsősorban az elméleti és alkalmazott zoológia területén végzik kutatási tevékenységüket. A díj átadására 2020-ban harmadszor kerül sor.

A javaslatokat elbíráló bizottság Jermy Tibor-díjat ítélt

Páll-Gergely Barna PhD-nak, az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet tudományos főmunkatársának a természetes és a mezőgazdasági területeken előforduló puhatestűek taxonómiája és a hazai inváziós csigafajok kutatása területén elért eredményeiért;

Szanyi Szabolcs PhD-nak, a Debreceni Egyetem Növényvédelmi Tanszék munkatársának a rovartaxonómia, a kémiai ökológia és a monitorozás szakterületén végzett eredményes munkája elismeréseként;

Soltész Zoltán PhD-nak; az Ökológiai Kutatóközpont Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatások Kutatócsoport tagjának a vírus-madár-csípőszúnyog rendszerben végzett kiemelkedő virológiai kutatásaiért.

Oláh György-díj

Az Oláh György-díj Kuratóriuma – Oláh György Nobel-díjas tudós közérdekű kötelezettségvállalásával – Oláh György-díjat adományozott

Kele Péter PhD-nak, a Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézet kutatócsoport-vezetőjének a kémiai biológia mint kutatási terület hazai meghonosítása és kutatása terén elért eredményeiért.

Rézler Gyula-díj

A Magyar Tudományos Akadémia és a Rézler Gyula Alapítvány a szociológia, a munkatudományok, a munkajog, a demográfia és a társadalomstatisztika területén tartósan kiemelkedő eredményeket elért kutatók munkájának kitüntetésére és jutalmazására Rézler Gyula-díjat alapított. A díj átadására 2020-ban harmadszor kerül sor.

A díj bizottsága megosztott Rézler Gyula-díjban részesítette

Csepeli Györgyöt, a szociológiai tudomány doktorát nemzeti identitás-kutatási, szervezetszociológiai, szociálpszichológiai, valamint a digitális átalakulás gazdasági-társadalmi következményeit feltáró, hazai és nemzetközi szinten is figyelemre méltó tudományos eredményeiért, valamint több évtizedes kiváló egyetemi oktató- és közösségszervező munkájának elismeréseként

és

Valuch Tibort, az MTA doktorát a modern kori magyar társadalom és művelődéstörténet, azon belül a társadalmi változások történeti elemzésével, a hétköznapi élet, valamint a munkásság társadalomtörténetével foglalkozó, hazai és nemzetközi szinten egyaránt figyelemre méltó kutatási eredményeinek, valamint színvonalas egyetemi oktatómunkájának elismeréseként.

Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, korábbi nevén Magyar Szabadalmi Hivatal, az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott és a nemzetközi megméretés próbáját is kiálló kutatási eredményeket létrehozó alkotók megbecsülésére, tevékenységük társadalmi elismerésére 1997-ben a Magyar Tudományos Akadémiával közösen Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjat alapított.

A Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályainak képviselőiből és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala díjbizottságának tagjaiból álló kuratórium Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjban részesítette

Rakszegi Marianna PhD-t a Pannon búza projektben és az európai gabonafélék bioaktív komponenseinek diverzitásvizsgálatára létrehozott, az európai fogyasztók számára egészségesebb alapanyagból egészségesebb termékek előállításának lehetőségét célzó EU-FP6 Healthgrain projektben vállalt szerepének, elért eredményeinek elismeréseként

és Serényi Miklós PhD-t a félvezető optoelektronikai és integrált optikai eszközök kutatásában, oktatásában és fejlesztésében, valamint a német félvezető lézerek egyedi vékonyréteg-rezonátoros hangolásában elért eredményei elismeréseként.

Megosztott díjban részesítette

Sarkadi Balázst,az MTA rendes tagját

és Váradi Andrást, az MTA doktorát a biológiai membrántranszporterek vizsgálatában, a fiatal kutatóknak a kutatásokhoz kapcsolódó képzésében, valamint a különböző daganatos és őssejtek membránfehérjéinek vizsgálatában elért eredményeik elismeréseként.

Akadémiai Aranyérem

Keviczky László

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a 2020. évi Akadémiai AranyérmetKeviczky Lászlónak, az MTA rendes tagjának, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet kutatóprofesszorának adományozta az irányításelmélet és alkalmazásai terén, valamint az ipari folyamatok és rendszerek automatizálásában elért eredményeiért, a hazai rendszer- és irányításelméleti kutatási kultúra kialakításáért, nemzetközi tudományos életbe való integrálásáért, iskolateremtő munkájáért.

Akadémiai Díj

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként Akadémiai Díjban részesítette:

Bányai Krisztiánt, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudományi Intézet Lendület Új Kórokozók Felderítése Kutatócsoport vezetőjét a kölyök- és fiatal állatok gyakori enterális megbetegedéseit okozó rotavírusok új típusainak felfedezéséért, e vírusok teljes genomjának molekuláris jellemzéséért és az általuk okozott humánmegbetegedések elleni, új típusú vakcinák biztonságosabb és hatékonyabb voltának igazolásáért, valamint az állatok és emberek megbetegedéseit előidéző további fontos kórokozók genomi epidemiológiai vizsgálatának hazai elindításáért;

Buczolich Zoltánt, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézet Analízis Tanszékének egyetemi tanárát a valós analízis, ergodelmélet és dinamikus rendszerek terén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, hosszú évek óta nyitott problémák megoldása és kiváló oktatási tevékenysége elismeréseként;

Enyedi Zsoltot, a politikatudomány kandidátusát, aKözép-európai Egyetemprofesszorát, rektorhelyettesét a magyar pártrendszer fejlődésének és alakulásának kimagasló elemzéseiért, a választói viselkedés és a pártfejlődés általános és módszertani kérdéseinek vizsgálatáért, kiemelkedő publikációiért, valamint a hazai és nemzetközi tudományt összekötő szálak megerősítéséért tett erőfeszítései elismeréseként;

Kilár Ferencet, a biológiai tudomány doktorát, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát a bioanalitika, illetve az elválasztástudomány területén nemzetközileg is elismert, kiemelkedő tudományos munkája, a kapilláris elektroforézis nemzetközi és hazai bevezetése és alkalmazása alapjainak megteremtése, valamint kiemelkedő oktatómunkája elismeréseként;

Németh T. Enikőt, az MTA doktorát, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Általános Nyelvészeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát, empirikus megfigyelésekben és elvi következtetésekben gazdag, Implicit Subject and Direct Object Arguments in Hungarian Language Use. Grammar and Pragmatics című könyve, valamint mind a magyar nyelvleírás, mind a pragmatikaelmélet számára fontos eredményei elismeréseként;

Neumann Tibort, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársát Ernuszt Zsigmond királyi kincstartó 1494–1495. évi – a késő középkori Magyar Királyság gazdasági, politikai és társadalmi életéről páratlanul gazdag képet nyújtó – számadásainak mintaszerű kritikai kiadásban történő közzétételéért;

Pataricza Andrást, az MTA doktorát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék egyetemi tanárát a kritikus informatikai infrastruktúrák és a kiberfizikai rendszerek elméleti megalapozását, tervezését és fejlesztését célzó példaértékű munkásságáért, a hibatűrés terén nemzetközileg is ismert és elismert iskolateremtő tudományos tevékenységéért, valamint a tudományos utánpótlás nevelésében elért kiemelkedő eredményeiért;

Szabó Dórát, az MTA doktorát, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Mikrobiológiai Intézet igazgatóját, egyetemi tanárát a kórházi fertőzéseket okozó, multidrugrezisztens Gram-negatív baktériumok béta-laktám-, fluorokinolon- és kolisztinrezisztenciájának molekuláris vizsgálatában, valamint a baktériumok, illetve a rezisztenciagének terjedésében szerepet játszó tényezők tanulmányozásában kifejtett kiváló kutatómunkája elismeréseként;

Szakmányné Hably Lillát, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ Természetföldrajzi Tanszék egyetemi tanárát a paleobotanikai, paleobiológiai, ősföldrajzi és őskörnyezeti kutatások terén elért, nemzetközileg is jelentős tudományos eredményeiért, iskolateremtő tevékenységéért és tudományos közéleti munkájáért;

Tóthmérész Bélát, az MTA doktorát, a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Ökológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát, az MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport vezetőjét, tudományos tanácsadóját az ökológia teljes spektrumát, a természetvédelmi, botanikai, zoológiai, hidrobiológiai és környezetstatisztikai vonatkozásokat is átfogó széles körű munkásságáért, a biodiverzitás szerveződésének, fenntartásának és helyreállításának elméleti és gyakorlati problémáival foglalkozó kutatásaiért.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként megosztott Akadémiai Díjban részesítette:

Bajnok Zoltánt, az MTA doktorát, a Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos tanácsadóját és

Takács Gábort, az MTA doktorát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elméleti Fizika Tanszék egyetemi tanárát az alacsony dimenziós kvantummező-elméletek megoldásai terén elért, nemzetközi szinten is kimagasló munkájuk, valamint a tudományos közéletben végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként.

További részletek az Akadémia honlapján

(forrás: MTA)
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés
hirdetés

Könyveink

 • learn more Híres magyar orvosok IV.

  A szerzők az 1500-as évektől napjainkig közel 30 kiválóságot mutatnak be életútjukon, munkásságukon és társadalmi szerepükön keresztül. Az...

 • learn more Pszichiátriai Lexikon

  Részlet Janka Zoltán Prof. előszavából  “A szerkesztő és szakavatott munkatársai a magyar pszichiátriai fogalomtár nagyméretű birodalmát...

 • learn more Gyermeked a személyi edződ - Fitt mama, egészséges baba

  Moccanj gyermekeddel! – Legyen Ő a te személyi edződ! Ha már nap mint nap „rákényszerít” a...

 • learn more Reflective recovery

  In this book we invite the reader to take a few steps into the “multiverse” of 12-step fellowship recovery cultures. These fellowships exist in many different...

 • learn more Nyílt lábszártörések

  A Traumatológia Témakörök sorozatban újdonságként egy monográfia is megjelent, mely egyben egy tudományos munka összefoglalója is. A 222 oldalas...

 • learn more A spiritualitás pszichológiája

  Az elmúlt években a „spiritualitás” fogalma elképesztő karriert futott be mind elterjedését, mind jelentésének bővülését tekintve...

 • learn more Személyiségzavarok – klinikum és kutatás

  A Tényi Tamás professzor által szerkesztett kötet az új ismereteket, a hatalmas és szerteágazó szakirodalmat, a friss...

 • learn more A magyar bridzs krónikája

  A szerző előszava A bridzskönyvek legnagyobb része egyfajta tankönyv, mely a licit, a lejátszás vagy az ellenjáték területén próbál meg...

 • learn more Álláskeresők könyve

  Hányan keresnek ma állást Magyarországon? Hányan készülnek feladni, és ami rosszabb, hányan adták, adják fel? Hiánypótló könyv magyar szerzőtől az...

 • learn more Kórtani alapismeretek

  A tankönyv a kórtani alapok ismertetése után részletesen foglalkozik az egyes szervek, szervrendszerek kórtani alapismereteivel. Ez az...

 • learn more Szombathely belvárosának látványtérképe

  Több száz légi fotó és közel ezer földi felvétel segítségével készítette el Ferenc Tamás képzőművész a mai...

 • learn more Akadémikus portrék - Ormos Mária - történész

  Ormos Mária, történész, a XX. századi történelem szakértője. Tudományos műveket publikál, nagysikerű előadásokat...

 • learn more Felépülés a betegségből - A pszichiátriai rehabilitáció kézikönyve

  A mentális zavarok kezelése kapcsán napjainkban furcsán elszomorító helyzet állt elő:...

 • learn more Szalagsérülések

  A „Traumatológia Témakörök” sorozat 1993-ban indult az akkori Országos Traumatológiai Intézetben. A zsebkönyvek szerzői többnyire traumatológusok, akik a...

 • learn more A születéstől az élhető filozófiáig

  Bagdy Emőke Professzor asszony ajánlásából az NKA pályázati támogatásához: Tornyossy Mária könyve nagy tapasztalatú...

 • learn more Misce fiat...

  Dr. Szabó Sándor, a Magyar Gyógyszerészi Kamara örökös, tiszteletbeli elnöke a 70. születésnapjára állította össze a kamara elmúlt 20 évének történetét...

 • learn more Az interstitialis tüdőbetegségek képalkotása multidiszciplináris kitekintéssel

  Az interstitialis tüdőbetegségek (interstitial lung diseases, ILD) a tüdő...

 • learn more A szem fénytörése

  Az 1922-ben megjelent könyv már akkor is hiányt pótolt a szem fénytöréstanának összefoglalásában. A szemorvos a szemmel inkább mint szervvel szeretett...

 • learn more Pszichiátriai interjú a klinikai gyakorlatban (3. kiad.)

  A könyv a Magyarországon 2010-ben megjelent kiadvány bővített, aktualizált kiadása, ami Amerikában az...

 • learn more Szemészet

  Napjainkban új kihívások várnak a szemésztársadalomra. A népesség elöregedésével nő az időskorban előforduló szembetegségek száma. A 80 éven felüli lakosság...