hirdetés
hirdetés
2022. június. 29., szerda - Péter, Pál.
hirdetés

Gyógyszeripari önkontroll - a Kommunikációs Etikai Bizottság jelentése

Közel egy év alatt 17 etikai ügyet vizsgált a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) és az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) által közösen működtetett Kommunikációs Etikai Bizottság (KEB). Négy ügy zárult elítélő etikai határozattal.

A Kommunikációs Etikai Bizottság (KEB) által kiadott összefoglaló jelentés készítői a piaci szereplők 2010. március és 2011. január közötti gyógyszerpromóciós tevékenységét monitorozták. A Bizottság a fent jelzett időszakban 16 ügyet tárgyalt, egy folyamatban van, és egy állásfoglalást adott ki.

Elítélő határozattal lezárt ügyek

1., Az Etikai Bizottság hivatalból indított eljárást egy cég ellen, egy kizárólag orvosi rendelvényre kiadható, támogatott gyógyszer nevét tartalmazó, fogyasztók számára korlátozás nélkül elérhető weboldal működtetése miatt. Az Etikai Kódex 8.2. pontja tiltja vényköteles, támogatott gyógyszerkészítmények laikus nagyközönség felé történő hirdetését, reklámozását. A cég az eljárás során együttműködött a bizottsággal, és a kifogásolt internetes portál működtetését megszüntette.

2., Egy versenytárs bejelentése alapján a Kommunikációs Etikai Bizottság vizsgálatot folytatott egy kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer prospektusában feltüntetett információ miatt. A kifogásolt ismertetőanyagban az alkalmazási előiratban nem szereplő indikációkat is feltüntetett a gyártó, így a közzétett információ hátrányosan befolyásolta az egészségügyi szakemberek tárgyszerű tájékozódását. A cég, elfogadva a KEB határozatát, a kifogásolt ismertetőanyagokat bevonta és megsemmisítette.

3.-4., A MAGYOSZ vagy az AIPM tagságába nem tartozó cégekkel szemben két esetben hozott elítélő határozatot az Etikai Bizottság. Mindkét ügyben hivatalból indult eljárás. Az egyik esetben egészségügyi szakemberek számára szervezett utazást vizsgált a KEB, a másik alkalommal pedig egy egészségügyi szakmai portálon megjelent, túlzó információkat tartalmazó kereskedelmi kommunikáció volt a vizsgálat tárgya. A KEB mind a két esetben megállapította az etikai vétséget. A szakmai portálon megjelent túlzó információkat tartalmazó anyagot a közzétevő gyógyszercég visszavonta.

Etikai vétség megállapítása nélkül lezárt ügyek

1., A KEB hivatalból indított eljárást, a testület tagjai azt vizsgálták, hogy szakorvosok és háziorvosok szakmai rendezvényeken történő részvételének természetbeni támogatása egy cég által összeegyeztethető-e az Etikai Kódex előírásaival. A cég az eljárás során megfelelően igazolta a kiutaztatás tudományos célját és a természetbeni támogatás elszámolása sem ütközött a kódex előírásaival.

2., Az Etikai Bizottság hivatalból indított eljárást egy a kezelőorvoson keresztül eljuttatott gondozási napló ügyében, mert felvetődött, hogy a cég által egy speciális betegcsoport számára átadott kiadvány esetleg meg nem engedett ajándéknak minősül. Az eljárás során a cég együttműködött az etikai testülettel és bizonyította, hogy a gondozási naplók javítják a betegek együttműködését, és kizárólag az Etikai Kódex által engedett információkat tartalmazta.

Illetékesség hiányában más piaci önszabályzó testülethez továbbított ügyek

1.-2., Két esetben a hivatalból indított etikai eljárás során a vizsgált cégek jelezték, hogy mivel nem tagjai sem a MAGYOSZ-nak, sem az AIPM-nek, nem fogadják el a Kommunikációs Etikai Bizottság illetékességét, ezért ezeket az ügyeket a testület a megfelelő gyártói etikai szervek részére továbbította.

3., Egy esetben gyógyszertár által folytatott kereskedelmi gyakorlat miatt érkezett bejelentés a KEB-hez, amelyet illetékesség hiányában a Magyar Gyógyszerészi Kamarához továbbított.

A gyógyszeripari cégek által feltett kérdések – válaszok 

A gyógyszeripari vállalatok kereskedelmi kommunikációs tevékenységük során több olyan kérdéssel keresték meg a Kommunikációs Etikai Bizottságot, amelyek ismertetése elősegíti a gyógyszerpiaci szereplők etikus magatartását. 

1., Megállapít-e az Etikai Kódex szakmai tudományos rendezvényen történő részvételhez nyújtott természetbeni támogatás esetén támogatási összeghatárt?

– Az ilyen jellegű természetbeni támogatás kizárólag a rendezvénnyel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások fedezésére szolgálhat, és konkrét felső értéket az Etikai Kódex nem állapít meg. Általános szabály, hogy a kínált vendéglátás nem haladhatja meg azt a mértéket, amit a vendég saját maga is áldozna hasonló célra.

2., Milyen előírások vonatkoznak a szakmai és tudományos célú rendezvényeken biztosított vendéglátásra?

– A vendéglátásnak tartalmában, formájában, értékében és minden egyéb részletében minden esetben ésszerű mértékűnek és a rendezvény fő céljához képest másodlagosnak kell lennie. Az ésszerű mértékre vonatkozóan a hatályos jogszabályok előírásai az irányadók. Az előző pontban említett általános szabály alkalmazandó ez esetben is. Továbbá egészségügyi szakemberek számára szervezett rendezvényeken a vendéglátás nem foglalhat magában szórakozás céljából szervezett programokat, eseményeket. A vendéglátás csak a rendezvényen saját jogon részt vevő egészségügyi szakemberre terjedhet ki, oda más személy, például hozzátartozó nem hívható meg.

3., Gyógyszercég által üzleti partnerek számára szervezett PR jellegű rendezvényre meghívható-e egészségügyi szakember?

– Amennyiben az ilyen rendezvényen kizárólag olyan kereskedelmi kommunikációs tevékenység folyik, amelyet egyébként a fogyasztókkal szemben is alkalmaznak, az egészségügyi szakemberek meghívása etikailag nem kifogásolható, de természetesen az Etikai Kódex rendezvényekre vonatkozó előírásait ez esetben is be kell tartani.

4., Összefér-e az Etikai Kódex előírásaival a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek alkalmazási előírásának/betegtájékoztatójának a gyártó honlapján való, korlátozás nélküli hozzáférést biztosító közzététele?

– A kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek betegtájékoztatójának és alkalmazási előírásának gyógyszergyártók által működtetett honlapokon korlátozás nélküli hozzáférést biztosító közzététele előmozdíthatja a vényköteles gyógyszer orvosi felügyelet nélküli alkalmazását, ezzel veszélyeztetheti a felhasználó egészségét, jóllétét. Ez sérti az etikus magatartás azon elveit, amelyeken az Etikai Kódex is alapul.

5., Kereskedelmi kommunikációnak tekinthetők-e a jogszabály által előírt társadalmi, szakmai egyeztetés keretében gyógyszerekről közzétett észrevételek, például az OEP honlapján?

– A KEB megítélése szerint a jogszabályi rendelkezés alapján lefolytatott társadalmi, szakmai egyeztetés során megfogalmazott és esetenként államigazgatási szervek (pl. OEP) honlapján közzétett észrevételek nem tekinthetők kereskedelmi gyakorlatnak, mert azok nem a gyógyszer rendelésének, beszerzésének, értékesítésének vagy fogyasztásának előmozdítására irányulnak. Egy olyan folyamatról van ugyanis szó, amelynek célja, hogy az eljárásrendek, protokollok, transzparens, nyilvános módon, szakmai és társadalmi egyeztetés keretében készüljenek el, ezáltal biztosítva legyen hatékonyságuk és átláthatóságuk. Mivel ezen észrevételek nem tekinthetők kereskedelmi gyakorlatnak, azok nem esnek az Etikai Kódex hatálya alá.

6., Karitatív célú gyógyszeradomány esetében van-e olyan terápiás terület, amelyhez tartozó gyógyszer adományozása etikailag aggályos?

– Az Etikai Kódex előírásai szerint karitatív gyógyszeradományok a vonatkozó jogszabályok szerint adhatók. A gyógyszeradományok nem ösztönözhetnek adott gyógyszerek ajánlására, rendelésére, forgalmazására, értékesítésére vagy alkalmazására. Sem az Etikai Kódex, sem az Etikai Kódexben hivatkozott jogszabályok nem korlátozzák a gyógyszerek egészségügyi intézmények részére történő karitatív célú adományozását sem a kiadhatóság, sem a terápiás javallatok, sem az adományozott gyógyszer más jellemzői alapján.

7., Jogszabály szerint akkreditált szakmai továbbképzésen elhangzott információk etikai vizsgálatát lefolytatja-e a KEB?

– Az egyetem által jóváhagyott továbbképzési program tartalmazza többek között a részletes szakmai tartalmat. Az egyetem a szakmailag elfogadhatatlan színvonalú, a bizonyíthatóan reklám vagy üzleti érdeket szolgáló képzési programot jogszabály szerinti indoklás megjelölésével visszautasítja. Bármely továbbképző tanfolyam egyetem általi befogadásának ténye azt feltételezi, hogy a tanfolyam megfelel a befogadáshoz szükséges jogszabályi feltételeknek. A KEB-nek nem tiszte az egyetem által akkreditált továbbképzések tartalmának vizsgálata, az kizárólag a befogadó egyetem feladatkörébe tartozik

A KEB állásfoglalása a gyógyszerek nevének domain névként történő alkalmazásáról

Az Etikai Bizottság 2010. június 16-i ülésén fogadta el a kizárólag vényre kiadható vagy társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerek márkanevének domain névként történő használatáról szóló állásfoglalást.

Állásfoglalás

Az utóbbi időben az internetes kommunikációban megjelent a gyógyszerek nevének domain névként történő alkalmazása. A gyógyszertárból kizárólag orvosi vényre kiadható vagy társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek nevének domain névként, vagy annak részeként történő alkalmazása alkalmas a gyógyszer értékesítésének vagy igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben az adott gyógyszer márkaneve ismertségének növelésére. A hatályos jogszabályok szerint ez gazdasági reklámnak minősül, ami ezen gyógyszerek esetében tilos.

A fenti gyógyszerek nemzetközi szabadnevének domain névként vagy domain név részeként történő alkalmazása csak akkor megengedett, ha a weboldal megnyitását követően a készítmény nem beazonosítható, azon a gyártó neve vagy más, a gyógyszer beazonosítására alkalmas utalás nem szerepel.

MAGYOSZ és az AIPM Kommunikációs Etikai Bizottsága
a szerző cikkei

(forrás: MedicalOnline)
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés