Page 8 - Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle 2013/1. kivonat

g y e r m e k g y ó g y á s z a t i T o v á b b k é p z ő S z e m l e
3 0
aktuális
OTSZONLINE .HU
Hyperacusis gyermekkorban
Dr. Garay Zsolt
Az is baj, hogy azt is meghallja, amit nem kéne? Azt gondolhatnánk,
hogy az átlagosnál jobb hallás olyan egyéni extra képesség, aminek
csak örülni lehet. A már korábban is ismert jelenség most került
igazán reflektorfénybe, megléte komoly problémákat generálhat
a szocializáció és a beszédértés terén.
Dr. Garay Zsolt,
Szent János Kórház és Észak-
budai Egyesített Kórházak – Gyermek-fül-orr-gégé-
szeti Részleg, Budapest
Hyperacusis eseteiben bizonyos frekvenciá­
kon olyanmértékű hallásérzékenység alakul
ki, hogy az erősebb hangok igen kellemetlen
érzetet keltenek. Ráadásul e hangok ilyen­
kor „beragadnak”, azaz időben elhúzódnak,
így rárakódnak a normál beszédre, rontva
a beszédértést. E gyermekek bizonyos erő­
sebb hangok esetén (pl. porszívó) a fülük­
höz kapnak, kirohannak a szobából, illetve
társaságkerülővé válnak.
A korábbi lapszámokban elemeztük
a halláscsökkenés fajtáit és beszéltünk
azok kezelési lehetőségeiről. Jelen cikkben
a hyperacusis formáit, kezelési irányelveit
ismertetjük, lehetőség szerint a teljességre
törekedve.
A téma azért aktuális, mert a már koráb­
ban is ismert jelenség most került igazán ref­
lektorfénybe, megléte komoly prob­lémákat
generálhat a szocializáció, a beszédértés terén,
azaz nem szabad elbagatellizálnunk. Keze­
lési formáinak egy része már-már kikristá­
lyosodni látszik, ugyanakkor napjainkban
is komoly fejlesztések vannak gyógyítható­
ságának pontosítása érdekében.
1
Az auditív feldolgozás
zavara
Gyermekeknél, de felnőtteknél is megha­
tározó, hogy a hallott információt, jelet
milyen mértékben és hogyan tudja az
érintett feldolgozni, felhasználni. Sok
tanulási problémával küzdő gyermek
mutat nehézséget az auditív feldolgozás
területén. Tünetként jelentkezhet a hal­
lási figyelmetlenség, az elmaradó válasz
egy auditív stimulusra (ingerre), gyenge
auditív memória, probléma a beszéd­
hang-betű megfeleltetéssel vagy a helyes­
írással, továbbá a megkésett, illetve
a zavart beszéd és nyelvi fejlődés. Az
au­­di­tív stimulusra adott válasz a nyelvi
fel­dol­gozás előtti szakaszban nehezen
objek­ti­vi­zálható. Az objektív hallás­szűrés
kapcsán igazolt ép hallás mellett a hallás
esetleges feldolgozási zavarával is számol­
nunk kell. A gyenge auditív feldolgozás
nem csupán a tanulási nehézségeket képes
generálni, hanem magatartásproblémák­
hoz (kompenzáló hiperaktivitáshoz),
figyelemzavarhoz is vezethetnek. E
magatartásformák könnyen beazono­
síthatók a közösségi környezetben. Az
auditív feldolgozási prob­lé­mával küzdők
bizonyos százaléka csök­kentett vagy lassú
reakciót mutat az au­di­tív stimulusokra,
míg mások túlságosan érzékenyen reagál­
nak bizonyos hangokra és túlreagálnak
általános hang­ingereket. Emiatt a közös­
ségi élet zaja ki­me­ríti őket, eltakarják
a fülüket, a tömegtől visszahúzódnak,
a bevásárlóköz­pontokban agresszívekké
válhatnak vagy indokolatlanul hisztizni
kezdenek. Időnként süketnek tettetik
magukat, így védekezve a fájdalmas han­
gokkal szemben.
2
A hyperacusis definíciója
Mivel a tünetek is igen változatosak,
a hyperacusis megközelítése is több pontból
lehetséges. Egyfajta abnormális hangérzé­
kenységről van szó, amely során a környe­
zeti hangok tolerálhatósága válik kórossá.
Túlzott, nem megfelelő válasz keletkezik
olyan hangokra, amely a környezet szá­
mára nem is zavaró. Tulajdonképpen olyan,
mint egy kiszámíthatatlan hallókészülék,
amely a kellemetlenségi küszöbön túllépve
bizonyos hangokat megragad és megtart,
szinte gerjedve. Az egyénre jellemző és
csak bizonyos frekvenciasávokra lokalizált.
E frekvenciasávoknál a dinamikai tarto­
mány időlegesen, részlegesen beszűkül, azaz
a kellemetlenségi küszöb megemelkedik.
Hasonló, mint a recruitment a cochlearis
lézióknál. Itt azonban a TEOAE (tranziens
otoakusztikus emisszió) megtartott, ép
audiogram mellett, azaz a csigában lévő
külső szőrsejtműködés jó.
A hyperacusis tünettana
Egy normális emberi fül átlagosan a 20 és
20 000
Hz közé eső frekvenciatartomány­
ban lévő hangokat hallja meg.
Túlhallá
snak
azt nevezzük, ha ettől jelentősen eltérő
hangokat is meghallunk. A hallásvizsgálat
alkalmával azt vizsgálják, hogy a gyermek
meghallja-e a halk hangokat is, azonban
nem nézik meg, hogy nem hall-e többet is
ennél. A hallható frekvencián túli hangok
hosszabbak is lehetnek és elnyomhatják
a beszédhangot.
OTSZONLINE .HU